Có Khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Có Khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ? Vì sao ?

Bài làm:

Câu 3:

  • Không khi nào cả 2 cơ gấp và duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa.
  • Cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa khi nằm hoặc mất khả năng hoạt động (ở người bị liệt)
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021