Giải bài 3 sinh 8: Tế bào (Trang 11 13 SGK)

 • 1 Đánh giá

Mọi cơ thể đều cấu tạo từ tế bào. Tế bào của người có cấu tạo như thế nào?Giống hay khác tế bào động vật, thực vật?Chúng ta được học về đặc điểm của tế bào trong bài này.

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo và chức năng

Tế bào có cấu tạo gồm 3 phần chính:

 • Màng sinh chất: giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
 • Chất tế bào: Thực hiện các hoạt động sống của tế bào
  • lưới nội chất: tổng hợp và vận chuyển các chất
  • riboxom: nơi tổng hợp protein
  • ti thể: tham gia hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng
  • bộ máy Gongi: thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm
  • trung thể: tham gia phân chia tế bào
 • Nhân: Chứa nhân con và NST giúp điều hòa mọi hoạt động sống của tế bào

2. Thành phần hóa học của tế bào

 • Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm 2 loại hợp chất:
  • Chất vô cơ
  • Chất hữu cơ: có 4 đại phân tử (protein, gluxit, lipit, axit nucleic)

3. Hoạt động sống của tế bào

 • Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. Trong cơ thể, tế bào thực hiện các chức năng chính:
  • Trao đổi chất
  • Lớn lên và phân chia
  • Cảm ứng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng

Chức năngBào quan

1. Nơi tổng hợp protein

2. Vận chuyển các chất trogn tế bào

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào

a. Lưới nội chất

b. Ti thể

c. riboxom

d. Bộ máy Gôngi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 3: Tế bào


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021