Hỏi người thân tên con suối, dòng sông, ngọn núi ở quê em. Viết những tên em hỏi được vào vở

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân tên con suối, dòng sông, ngọn núi ở quê em. Viết những tên em hỏi được vào vở

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Em ở Hà Nội có:

  • Dòng dông: sông Hồng , sông Đáy, sông Tô Lịch, sông Đuống, sông Nhuệ
  • Ngọn núi: núi Hàm Lợn, núi Trâm, núi Ba Vì, núi Sóc, núi Tiên Lữ...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021