Thảo luận rồi nêu hai đức tính tốt em học tập được ở bạn Chi? Viết từ ngữ chỉ hai đức tính tốt đó vào vở?

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận rồi nêu hai đức tính tốt em học tập được ở bạn Chi? Viết từ ngữ chỉ hai đức tính tốt đó vào vở?

Bài làm:

Hai đức tính tốt em học tập được ở bạn Chi là:

  • Hiếu thảo
  • Kỉ luật
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021