Viết vào bảng nhóm hoặc phiếu học tập:

  • 1 Đánh giá

4. Chơi: Thi tìm tiếng

Viết vào bảng nhóm hoặc phiếu học tập:

a. Các tiếng có vần ao:

Các tiếng có vần au:

b. Các tiếng bắt đầu bằng ch:

Các tiếng bắt đầu bằng tr:

c. Các tiếng có thanh hỏi:

Các tiếng có thanh ngã:

Bài làm:

a. Các tiếng có vần ao: chào, cào, sáo, đào, lào, hào, gào, trao, tạo, pháo...

Các tiếng có vần au: cau, đau, máu, cáu, sáu, màu, tràu, giàu, lau...

b. Các tiếng bắt đầu bằng ch: chào, cháu, chúc, chanh, chén, chiếc, chuyện, chiều...

Các tiếng bắt đầu bằng tr: trúc, tranh, trang, trắng, trước, trâm, tránh, trăng...

c. Các tiếng có thanh hỏi: chỉ, đẻ, rửa, cửa, nửa, đảo, quyển, nhỏ...

Các tiếng có thanh ngã: ngã, vẫy, gỗ, dẫn, đã, sĩ, lĩnh, chỗ,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021