Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 140 – sgk địa lí 4

Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung?

Bài làm:

Các dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung là: Dân tộc Kinh,Chăm và một số dân tộc ít người khác như Chu-ru, Ê-đê, Gia-rai….

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021