Sưu tầm tranh ảnh về Huế?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 146 – sgk địa lí 4

Sưu tầm tranh ảnh về Huế?

Bài làm:

Bài 27: Thành phố Huế

Hình 1: Cầu Trường Tiền

Bài 27: Thành phố Huế

Hình 2: Chùa Thiên Mụ

Bài 27: Thành phố Huế

Hình 3: Cố đô Huế

Bài 27: Thành phố Huế

Hình 4: Kinh thành Huế

Bài 27: Thành phố Huế

Hình 5: Nhã nhạc cung đình Huế

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021