Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng? Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

  • 1 Đánh giá

5. Làm việc với bảng thông tin và nhận xét

  • Kể tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng?
  • Kể tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác?

Bài làm:

  • Tên một số loại hàng hóa được được đến Đà Nẵng là: ô tô, máy móc, thiết bị, hàng may mặc và đồ dùng sinh hoạt
  • Tên một số loại hàng hóa từ Đà Nẵng được đưa đi các nơi khác: Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ, vải may quần áo và hải sản (đông lạnh, khô).

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021