Khai thác nguồn lợi hải sản có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống người dân, đối với sự phát triển kinh tế đất nước và an ninh quốc phòng?

  • 1 Đánh giá

2. Ý nghĩa của việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản

Khai thác nguồn lợi hải sản có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống người dân, đối với sự phát triển kinh tế đất nước và an ninh quốc phòng?

Chọn cụm từ điền vào chõ trống (...) cho phù hợp với mỗi bức ảnh sau:

Các cụm từ: chế biến hải sản, đánh bắt hải sản, nuôi trồng hải sản, phát triển kinh tế biển, bảo vệ vùng biển, hải sản làm trang sức, xuất khẩu hải sản.

Bài làm:

Khai thác nguồn lợi hải sản có ý nghĩa:

  • Đối với người dân: Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
  • Đối với sự phát triển kinh tế đất nước: Đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, đồng thời các sản phẩm hải sản còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển.
  • Đối với an ninh quốc phòng: Giúp ngư dân bám biển, vừa phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Điền cụm từ vào chỗ chấm (...):

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021