Khoa học tự nhiên 9 Bài 67: Ôn tập chủ đề 14. Sinh vật với môi trường

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 67: Ôn tập chủ đề 14. Sinh vật với môi trường- Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 9, trang 206". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Mục tiêu

II. Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức sinh thái học

Bảng 67.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Môi trường

Nhân tố sinh thái

Ví dụ

Môi trường nước

Môi trường đất

Môi trường không khí

Môi trường sinh vật

Bảng 67.2. Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Nhân tố sinh thái

Nhóm thực vật

Nhóm động vật

Ánh sáng

Nhiệt độ

Độ ẩm

Bảng 67.3. Quan hệ cùng loài và khác loài

Quan hệ

Cùng loài

Khác loài

Hỗ trợ

Đối địch

Bảng 67.4. Hệ thống hóa các khái niệm

Khái niệm

Định nghĩa

Ví dụ minh họa

Quần thể

Quần xã

Cân bằng sinh học

Hệ sinh thái

Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn

Bảng 67.5. Các đặc trưng cả quần thể

Các đặc trưng

Nội dung cơ bản

Ý nghĩa sinh thái

Tỉ lệ đực/ cái

Thành phần nhóm tuổi

Mật độ quần thể

Bảng 67.6. Các dấu hiệu điển hình của quần xã

Các dấu hiệu

Các chỉ số

Thể hiện

Số lượng các loài trong quần xã

Thành phần loài trong quần xã

=> Xem hướng dẫn giải

III. Hoạt động 2: Lập bản đồ khái niệm

IV. Hoạt động 4: Thảo luận và trả lời câu hỏi

1. Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

2. Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

3. Quần thể người khác với quần thể sinh vật ở những đặc điểm nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số.

4. Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

5. Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô màu vàng ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây và giải thích.

6. Trình bày những hoạt động tích cực và tiêu cực của con người đối với môi trường?

7. Vì sao nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoại động của con người gây ra? Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm.

8. Bằng cách nào con người có thể sử dụng tài nguyên thiển nhiên một cách tiết kiệm và hợp lí?

9. Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái? Nêu các biện pháp bảo vệ và duy trì sự đa dạng của các hệ sinh thái.

10. Vì sao cần có Luật Bảo vệ môi trường? Nêu một số nội dung cơ bản của luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 227 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021