Quan sát hiện tượng và điền thông tin vào bảng dưới đây. Từ đó rút ra kết luận về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự ăn mòn kim loại sắt

  • 1 Đánh giá

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Tiến hành thí nghiệm, mỗi ống chứa 3 ml dung dịch HCl loãng. Cho 2 đinh sắt vào 2 ống nghiệm. Đun nóng ống (1), ống (2) để nguyên.

Quan sát hiện tượng và điền thông tin vào bảng dưới đây. Từ đó rút ra kết luận về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự ăn mòn kim loại sắt.

STTHiện tượng
Ống (1)
Ống (2)
So sánhNhấc đinh sắt ra khỏi 2 ống nghiệm. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh hơn ở ống ............. Điều này có nghĩa là khi tăng nhiệt độ , sự ăn mòn kim loại xảy ra ............. hơn.

Bài làm:

STTHiện tượng
Ống (1)Đinh sắt bị ăn mòn nhiều, diễn ra nhanh
Ống (2)Đinh sắt bị ăn mòn ít, diễn ra chậm hơn
So sánhNhấc đinh sắt ra khỏi 2 ống nghiệm. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh hơn ở ống ống (1). Điều này có nghĩa là khi tăng nhiệt độ , sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn.

Nhiệt độ cao làm cho ăn mòn xảy ra nhanh hơn.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9