Điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không? Nếu có thì phụ thuộc như thế nào?

  • 1 Đánh giá

III. Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn

Điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không? Nếu có thì phụ thuộc như thế nào?

Bài làm:

Điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Các dây dẫn có chiều dài như nhau, tiết diện như nhau, làm từ các loại vật liệu khác nhau thì điện trở khác nhau.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021