Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi thế nào khi tế bào lớn lên?

  • 3 Đánh giá

I. Sự lớn lên của tế bào

Quan sát Hình 3.1 và trả lời các câu hỏi:

1. Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi thế nào khi tế bào lớn lên?

2. Tế bào có lớn lên mãi được không? Tại sao?

Bài làm:

1. Kích thước tế bào chất và nhân tăng dần lên khi tế bào lớn lên.

2. Tế bào không lớn lên mãi được. Vì khi tế bào lớn đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con.

  • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021