Các nhà khoa học đã phân loại sinh vật thành các đơn vị phân loại khác nhau: lớn nhất là giới, tiếp theo là ngành, lớp, bộ, họ, chi * (hoặc giống) rồi đến loài.

  • 2 Đánh giá

II. Hệ thống phân loại sinh vật

Các nhà khoa học đã phân loại sinh vật thành các đơn vị phân loại khác nhau: lớn nhất là giới, tiếp theo là ngành, lớp, bộ, họ, chi * (hoặc giống) rồi đến loài.

Thông thường mỗi loài sinh vật có hai cách gọi tên: tên đại phương và tên khoa học.

III. Giới và hệ thống phân loại năm giới

* Câu hỏi: Quan sát hình 25.3 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?

* Hoạt động:

Các loài trong hình 1.5 thuộc giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Em hãy sắp xếp các loài trong hình vào các giới cho phù hợp. Nêu lí do vì sao em sắp xếp như vậy.

Bài làm:

* Câu hỏi:

Sinh vật được chia làm 5 giới: giới thực vật, giới nấm, giới động vật, giới nguyên sinh, giới khởi sinh

* Hoạt động:

  • Giới Nấm: hình B
  • Giới Thực vật: hình A, hình C
  • Giới Động vật: hình D, hình E, hình G
  • 224 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021