Lân lượt từng học sinh trong mỗi nhóm lên bảng ghi những nguy cơ mắt an toàn liên quan đến chủ đề của nhóm mình theo hình thức thi tiếp sức.

  • 1 Đánh giá

4. Đón hè an toàn

Nhận biết những nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia hoạt động trong hè:

Bóc thăm chủ đẻ: nước, giao thông, thiết bị trong gia đình, thực phẩm;

Xếp thành bón hàng dọc đứng trước bảng;

Lân lượt từng học sinh trong mỗi nhóm lên bảng ghi những nguy cơ mắt an toàn liên quan đến chủ đề của nhóm mình theo hình thức thi tiếp sức.

1 Thảo luận và chia sẻ vẻ cách thức phòng tránh những nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia các hoạt động trong mùa hè.

Bài làm:

Những nguy cơ mất an toàn là: dễ bị cháy nổ, giao thông đi lại có thể bị nguy hiểm khi không để ý kĩ, thực phẩm dễ bị ngộ độc, dễ bị lạc.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021