Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự ra đời, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ; sinh hoạt kinh tế và tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự ra đời, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ; sinh hoạt kinh tế và tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam.

Câu 2: Vẽ sơ đồ tư duy về những thành tưu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Phù Nam

Câu 3: Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) có vị trí, ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Bài làm:

Câu 1: Lập bảng tóm tắt

Nội dung chính
Ra đời và phát triển, suy vong
  • Khoảng thế kỉ I, Vương quốc cổ phù Nam ra đời.
  • Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, Phù Nam phát triển mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á -> Đến thế kỉ VI, Phù Nam suy yếu và bị người Khơ-me thôn tính.
Phạm vi lãnh thổ
  • Hạ lưu sống Mê Công, thuộc Nam Bộ, Việt Nam ngày nay.
Sinh hoạt kinh tế
  • Sản xuất nông nghiệp làm chính, kết hợp đánh bắt thủy - hải sản, chế tác kim loại, thủ công và trao đổi buôn bán.
  • Ngoại thương đường biển rất phát triển.
Tổ chức xã hội
  • Đứng đầu là vua Phù Nam
  • Xã hội gồm các lực lượng: tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công.

Câu 2: Sơ đồ tư duy về những thành tỰu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Phù Nam

Câu 3: Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) cho thấy người Việt cổ đã tạo dựng những nền văn minh đầu tiên với những thành tựu vô cùng to lớn, khẳng định lịch sử dựng nước sớm và lâu đời của dân tộc Việt Nam, tạo cơ sở cho sự hình thành quốc gia dân tộc Việt Nam sau này.

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021