Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành quyền tự chủ như thế nào?

  • 2 Đánh giá

2. Dương Đình Nghệ khôi phục nền tự chủ

? Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành quyền tự chủ như thế nào?

Bài làm:

Dương Đình Nghệ khôi phục và giành quyền tự chủ:

  • Đầu năm 931, Dương Đình Nghệ kéo quân từ Ái Châu đánh và và nhanh chóng làm chủ thành Đại La.
  • Cuộc kháng chiến năm 931 giành thắng lợi, Dương Đình Nghệ xưng Tiết độ sứ, khôi phục nền tự chủ.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021