Listen Unit 5: The Media

 • 1 Đánh giá

Nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố của bạn ấy. Điền vào bảng các thông tin mà bạn nghe được. Chú ý cách phát âm các từ vựng mới xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 4. LISTEN

LISTEN – UNIT 5: THE MEDIA

Listen to a conversation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố của bạn ấy. Điền vào bảng các thông tin mà bạn nghe được.)

Giải:

When? (Khi nào)

What happend? (Điều gì xảy ra)

7th or 8th century (Thế kỉ thứ 7 hoặc thứ 8)

The first printed newspaper appeared in China. (Báo in lần đầu xuất hiện ở Trung Quốc)

(a) the late 19th century (Cuối thế kỉ 19)

The telegraph was invented. (Máy điện báo được sáng tạo)

early 20th century (Đầu thế kỉ 20)

Two new forms of news media appeared: (b) Radio and newsreel. (Hai dạng phương tiện truyền thông mới xuất hiện)

(c) in the 1950s (Vào những năm 1950)

Television become popular. (Ti vi trở nên phổ biến)

mid- and late 1990s (Giữa và cuối những năm 1990)

(d) The Internet became a major force in journalism. (Mạng trở thành lực lượng chính trong báo chí)

Audio scripts:

 • Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can you help me with the information ? (Bố ơi, con đang làm bài tập. Bố có thể giúp con một vài thông tin không ạ)
 • Chau’s father: What is the assignment about ? (Bài tập về gì đó con)
 • Chau: It’s about the important dates of the media. Where and when did the first printed newspaper appear, Dad ? (Về những mốc quan trọng của truyền thông ạ. Ở đâu và khi nào báo in lần đầu xuất hiện vậy bố)
 • Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China. (Nó xuất hiện lần đầu vào khoảng thê kỉ thứ 7, 8 sau công nguyên ở Trung Quốc)
 • Chau: And when was the telegraph invented ? (Và khi nào máy điện báo được sáng tạo ạ)
 • Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two new forms of new media appeared in the early 20th century ? (Có lẽ vào khoảng cuối thế kỉ 19. Con có biết hai hình thức truyền thông mowsin xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 không?)
 • Chau: Radio and newsreels ? (Đài phim thời sự)
 • Chau’s father: Excellent! And when did the television become commercially viable can you guess? (Đúng vậy. Và khi nào thì ti vi trở nên khả thi về mặt thương mại con biết không)
 • Chau: In 1940s. (vào những năm 1940 ạ)
 • Chau’s father: No, It was in 1950s. (Không, vào những năm 1950)
 • Chau: When did the Internet become a major force in journalism ? (Khi nào thì Internet là lực lượng chính của ngành báo ạ)
 • Chau’s father: In the mid – and late 1990s. (Vào khoảng giữa và cuối những năm 1990)
 • Chau: Thank you, Dad. Now I can answer all the questions for my assignment. (Con cảm ơn bố. Bây giờ con có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bài tâp rồi)

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021