Giải toán VNEN 9 bài 1: Căn bậc hai số học

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Căn bậc hai số học - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 05. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Tính cạnh hình vuông biết diện tích là 9.

b) Mỗi số cho dưới đây thuộc tập hợp số nào trong các tập hợp số N, Z, Q?

a) - ; b) 23 ; c) 0 ; d) 4,581.

Trả lời:

a)Gọi cạnh hình vuông là a (a > 0) (cm)

Diện tích hình vuông là 9 tức là $a^{2}$ = 9 $\Leftrightarrow $ a = 3 cm

Vậy cạnh hình vuông là 3cm.

b)

a) - $\in $ Q

b) 23 N, Z

c) 0 N, Z

d) 4,581 Q.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. b) Đọc kĩ nội dung sau

  • Với a > 0, số được gọi là căn bậc hai số học của a.
  • Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

c) Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: 25; 169; 3600; 4,9 ; 0,81.

Mẫu: = 5 vì 5 > 0 và $5^{2}$ = 25.

Trả lời:

= 13 vì 13 > 0 và $13^{2}$ = 169

= 60 vì 60 > 0 và $60^{2}$ = 3600

=0,9 vì 0,9 > 0 và $0,9^{2}$ = 0,81.

2. b) Chú ý

  • Với a 0: x = $\sqrt{a}$ $\Rightarrow \left\{\begin{matrix}x\geq 0 & & \\ x^{2}=(\sqrt{a})^{2}=a & & \end{matrix}\right.$
  • Để chỉ căn bậc hai số học của a, có thể rút gọn là "căn bậc hai của a".

3. Đọc kĩ nội dung sau

  • Với a 0; b 0 thì a < b

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Chọn các câu trả lời đúng:

= 11 ; $\sqrt{144}$ = 2 ; $\sqrt{6400}$ = 80 ; $\sqrt{0,49}$ = - 0,7 ; $\sqrt{\frac{49}{9}}$ = $\frac{7}{3}$ ; $\sqrt{0,01}$ = -0,1.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

So sánh:

a) 6 và ; b) $\sqrt{17}$ và 4 ; c) $\sqrt{0,7}$ và 0,8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 < < 4 ; b) 1,1 < $\sqrt{1,56}$ < 1,2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 06 sách VNEN 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tìm kết quả của các phép khai phương sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

a) ; b) $\sqrt{29}$ ; c) $\sqrt{107}$ ; d) $\sqrt{19,7}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 07 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) > 1 ; b) < 3 ; c) 2 = 14.

Mẫu: Với x 0, ta có $\sqrt{x}$ > 1 $\Leftrightarrow $ $\sqrt{x}$ > $\sqrt{1}$ $\Leftrightarrow $ $\sqrt{}$ x > 1. Vậy x > 1.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 137 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021