Lực này có phụ thuộc vào trong lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ không?

  • 1 Đánh giá

Lực này có phụ thuộc vào trong lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ không? Tại sao?

Bài làm:

Theo kết quả thí nghiệm thu được, lực đẩy Ac-si-met có phụ thuộc vào trọng lượng riêng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  • 183 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN