Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa hay gần mắt ? Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường ? sgk Vật lí 9 trang 131

  • 1 Đánh giá

Trang 131 Sgk Vật lí lớp 9

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa hay gần mắt ? Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường ?

Bài làm:

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt, điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9