Mắt nhìn thấy vật khi vật đặt trong khoảng

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Mắt nhìn thấy vật khi vật đặt trong khoảng

A. từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt.

B. từ điểm cực cận đến mắt.

C. từ điểm cực viễn đến mắt

D. từ xa vô cực đến mắt.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021