Viết PTHH của các phản ứng (nếu có) trong các các trường hợp sau:

  • 1 Đánh giá

1. Viết PTHH của các phản ứng (nếu có) trong các các trường hợp sau:

a,

b,

c,

d,

e,

Bài làm:

a,

b, Không phản ứng

c,

d, Không phản ứng

e,

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021