Nêu các đặc điểm của thể đa bội

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu các đặc điểm của thể đa bội

Bài làm:

Câu 4:

  • Đa bội thể là trạng thái trong tế bào chứa ba hoặc nhiều hơn ba lần số đơn bội NST (3n hoặc 4n, 5n...). Những cơ thể mang các tế bào có 3n, 4n... NST gọi là thể đa bội.
  • Thể đa bội: ở thực vật có cơ quan sinh dưỡng to, có kích thước lớn, chứa nhiều chất dinh dưỡng, đa bội lẻ không hạt và có một số đặc tính khác (SGK). Thể dị đa bội có thể tạo ra loài mới.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021