Nếu đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì

  • 1 Đánh giá

Ôn tập phần Điện từ học

1. Nếu đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì

A. chúng hút nhau

B. chúng đẩy nhau

C. chúng không hút, không đẩy nhau

D. lúc chúng hút nhau, lúc chúng đẩy nhau.

Bài làm:

Đáp án: B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9