Những câu hỏi sau nói đến yêu cầu gì cần xác định trước tiên ( về nội dung, hình thức, mục đích, đối tượng) khi tạo lập một văn bản?

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu về quá trình tạo lập văn bản

a) Những câu hỏi sau nói đến yêu cầu gì cần xác định trước tiên ( về nội dung, hình thức, mục đích, đối tượng) khi tạo lập một văn bản?

Viết cho ai?

Viết để làm gì?

Viết về cái gì?

Viết như thế nào?

Bài làm:

Những yêu cầu cần xác định khi tạo lập văn bản:

  • Viết cho ai? (đối tượng)
  • Viết để làm gì? ( mục đích)
  • Viết về cái gì? (nội dung)
  • Viết như thế nào? (hình thức)
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021