Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người sống có trách nhiệm?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người sống có trách nhiệm?

a. Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận.

b. Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn.

c. Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ.

d. Khi làm điều gì sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi.

đ. Việc nào làm tốt thì nhận do công của mình, việc nào làm hỏng thì đổ lỗi cho người khác.

e. Chỉ hứa nhưng không làm.

g. Không làm theo những việc xấu.

Bài làm:

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người sống có trách nhiệm là:

c. Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ.

đ. Việc nào làm tốt thì nhận do công của mình, việc nào làm hỏng thì đổ lỗi cho người khác.

e. Chỉ hứa nhưng không làm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021