Nội dung chính bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Đặc điểm loại hình của tiếng Việt". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết; về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo nên từ
 • Từ không biến đổi hình thái.
 • Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Loại hình ngôn ngữ

Có hai loại ngôn ngữ quen thuộc đó là:

 • Loại hình ngôn ngữ đơn lập (tiếng Việt, tiếng Hán,...)
 • Loại hình ngôn ngữ hòa kết (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh,...)

II. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

 • Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết; về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo nên từ
 • Từ không biến đổi hình thái.
 • Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

Ví dụ: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa."

Các hư từ trong đoạn trích là:

 • Các hư từ trong đoạn văn: đã, lại, mà, nên
 • Tác dụng của các hư từ: liên kết trong văn bản và nhấn mạnh sức mạnh, chiến thắng của nhân dân ta trước thực dân Pháp và phát xít Nhật, chế độ phong kiến.

Back to top

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021