Nội dung chính bài: Văn bản báo cáo

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Văn bản báo cáo". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Báo cáo thường là bản tông hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thẻ.
 • Bản báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bảy đây đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo của ai ? Báo cáo với ai ? Báo cáo về việc gì ? Kết quả như thế nào ?

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

 • Báo cáo để tổng hợp về tình tình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể
 • Khi viết báo cáo, cần chú ý tới nội dung và hình thức của nó
  • Nội dung: Không cần thiết phải trình bày hết nhưng cần đảm bảo các thông tin Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo với ai? Bảo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?
  • Hình thức: Cần trình bày báo cáo theo hình thức trang trọng, rõ ràng, sáng sủa theo một số mục quy định sắn.
 • Một số trường hợp cần phải viết báo cáo: Tổng kết tình hình của một cơ quan, đoàn thể, tập thể, lớp học trong một năm, Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt lớp...

II. Cách làm văn bản báo cáo

Một văn bản báo cáo cần có các mục sau đây

 • a) Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • b) Địa điểm và thời gian làm báo cáo
 • c) Tên văn bản: Báo cáo về...
 • d) Nơi nhận báo cáo
 • e) Người (tổ chức) báo cáo
 • g) Báo cáo về lí do, sự việc và các kết quả đã làm được
 • h) Chữ kí và họ tên người báo cáo

III Ví dụ mẫu:

Back to top

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2