Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.

Bài làm:

  • Tín ngưỡng tôn giáo là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo có hệ thống tổ chức, sùng bái thần linh và hình thức lễ nghi..
  • Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí không phù hợp với lẽ tự nhiên, dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng…

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021