Phân loại những biểu hiện thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị xã hội.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

a) Luôn luôn tham gia đúng giờ ;

b) Luôn luôn phải nhắc nhở ;

c) Bị bạn bè lôi kéo ;

d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ ;

đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân ;

g) Lo lắng đến công việc được phân công ;

h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu ;

i) Vận động các bạn cùng tham gia ;

k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

Bài làm:

Những biểu hiện thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

a) Luôn luôn tham gia đúng giờ ;

e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân ;

g) Lo lắng đến công việc được phân công ;

i) Vận động các bạn cùng tham gia ;

k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

Những biểu hiện thể hiện sự không tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

b) Luôn luôn phải nhắc nhở ;

c) Bị bạn bè lôi kéo ;

d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ ;

đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu ;

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021