Phân tích đề và tìm ý cho đề bài dưới đây :

 • 1 Đánh giá

b) Phân tích đề và tìm ý cho đề bài dưới đây :

Đề bài : Suy nghĩ về đạo lí "Uống nước nhớ nguồn".

Trả lời các câu hỏi sau (chọn một hoặc nhiều ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi)

(1) Dòng nào nêu đúng tính chất của đề bài ?

 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

(2) Nội dung bài làm cần có những ý nào dưới đây ?

 • Nêu hoàn cảnh sáng tác câu tục ngữ.
 • Giải thích câu tục ngữ (nghĩa đen, nghĩa bóng)
 • Nhận định, đánh giá (tức bình luận) câu tục ngữ
 • Đưa ra những minh chứng thực tiễn.
 • Trình bày suy nghĩ riêng của cá nhân về ý nghĩa câu tục ngữ
 • Liên hệ bản thân
 • Liên hệ đời sống thực tại

(3) Cần huy động những kiến thức, kĩ năng nào để làm bài ?

 • Kiến thức, hiểu biết về tục ngữ Việt Nam
 • Kiến thức, hiểu biết về văn hóa Việt Nam
 • Những tri thức về đời sống thực tế
 • Kĩ năng hợp tác
 • Kĩ năng vận dung tri thức đời sống

Bài làm:

Chọn các ý sau:

(1) Chọn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

(2) Chọn các ý:

 • Giải thích câu tục ngữ (nghĩa đen, nghĩa bóng)
 • Nhận định, đánh giá (tức bình luận) câu tục ngữ
 • Đưa ra những minh chứng thực tiễn.
 • Trình bày suy nghĩ riêng của cá nhân về ý nghĩa câu tục ngữ
 • Liên hệ bản thân
 • Liên hệ đời sống thực tại

(3) Chọn các ý:

 • Kiến thức, hiểu biết về tục ngữ Việt Nam
 • Kiến thức, hiểu biết về văn hóa Việt Nam
 • Những tri thức về đời sống thực tế
 • Kĩ năng vận dung tri thức đời sống
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021