Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 111:

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Bài làm:

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021