Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 111:

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Bài làm:

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021