Phát triển ngư nghiệp đem lại những lợi ích gì cho đất nước và người lao động? Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng:

  • 1 Đánh giá

Phát triển ngư nghiệp đem lại những lợi ích gì cho đất nước và người lao động? Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng:

A. Khai thác triệt để các nguồn lợi thủy, hải sản

B. Làm tăng nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe

C. Cải thiện đời sống kinh tế của người nông dân và ngư dân.

D. Tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước

E. Tạo được nhiều việc làm cho người lao động

Bài làm:

Phát triển ngư nghiệp đem lại những lợi ích cho đất nước và người lao động là:

B. Làm tăng nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe

C. Cải thiện đời sống kinh tế của người nông dân và ngư dân.

D. Tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước

E. Tạo được nhiều việc làm cho người lao động

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021