Quan sát hình 2.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

  • 1 Đánh giá

I. Cấu tạo của tế bào

1. Quan sát hình 19.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

2. Trên màng tế bào có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ nhỏ này là gì?

Bài làm:

1. Thành phần chính của tế bào:

  • Màng tế bào: tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
  • Tế bào chất: là nơi xảy ra của các hoạt động trao đổi chất (hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng, tạo ra các chất để tăng trưởng, ...)
  • Nhân: nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

2. Những lỗ nhỏ li ti trên màng tế bào là nơi thwucj hiện sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường bên ngoài

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021