Quan sát và trả lời câu hỏi: Nước và dầu ăn, chất lỏng nào nặng hơn?....

  • 1 Đánh giá

3. Chiết

Hoạt động: Tách dầu ăn khỏi nước

Quan sát và trả lời câu hỏi:

1. Nước và dầu ăn, chất lỏng nào nặng hơn?

2. Tại sao phải mở khóa phễu chiết một cách từ từ

3. Các chất lỏng thu hút được còn lẫn vào nhau không?

Câu hỏi: Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp dẫu mỏ và nước biển, Người ta làm thế nào để tách dầu mỏ ra hỗn hợp?

Bài làm:

* Hoạt động:

1. Nước chìm xuống dưới dầu ăn, nước nặng hơn

2. Mở khóa từ từ để 2 lớp chất lỏng không bi xáo tộn khi chảy

3. Các chất lỏng thu được có thể coi là nguyên chất

Câu hỏi: Để tách dầu mở khỏi hỗn hỗ hợp dầu mỏ và nước biển người ta có thể dùng phương pháp chiết. Dầu mỏ ít tan trong nước và nhẹ hơn nước nên khi cho vào phếu chiết thu được nước biển ( ở bình hứng), dầu mở ở phễu chiết

  • 427 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021