Quan sát hình 50 SGK, cho biết: Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào? Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 58 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 50 SGK, cho biết:

-Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

-Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất

Bài làm:

Quan sát hình 50 sgk, ta thấy:

- Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ 0°, 60°B và 60°N.

- Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30°B, 30°N, 90°B và 90°N.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021