Sự phân chia bề mặt Trái đất 24 khu vực có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống? Địa lí 6 trang 24

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 24 - sgk Địa lí 6

Sự phân chia bề mặt Trái đất 24 khu vực có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống?

Bài làm:

  • Sự phân chia bề mặt Trái Đất 24 khu vực sẽ thuận lợi cho việc tính giờ cũng như các hoạt động giao dịch diễn ra trên thế giới.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021