Trình bày sự phân loại núi theo độ cao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 45 sgk Địa lí 6

Trình bày sự phân loại núi theo độ cao?

Bài làm:

- Căn cứ vào độ cao, người ta phân ra thành: Núi cao, núi trung bình và núi thấp.

  • Núi cao: Trên 2000m.
  • Núi trung bình: 1000 – 2000m
  • Núi thấp: dưới 1000m

- Ngoài ra, người ta còn căm cứ vào thời gian chúng được hình thành để chia thành núi già và núi trẻ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới