Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

Bài làm:

- Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc:

  • Môn – gô – lô – it
  • Ơ – rô – pê – ô – it
  • Ô – xtra- lô – it.

- Sự phân bố của các chủng tộc:

  • Chủng tộc Môn – gô – lô – it sống chủ yếu ở: Bắc á, Đông Á và Đông Nam Á.
  • Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it sống chủ yếu ở: Nam Á, Trung Á, Tây Nam Á.
  • Chủng tộc Ô – xtra- lô – it sống chủ yếu ở: Nam Á.
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021