Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?

Bài làm:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của nhà nước ta (Điều 22 Hiến pháp 2013).

Có nghĩa là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021