Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Em hãy tóm tắt ý kiến của em và ghi vào chỗ trống:

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Trả lời câu hỏi

Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào hoàn cảnh như thế nào?

Em hãy tóm tắt ý kiến của em và ghi vào chỗ trống:

  • Triều đình: …………………..
  • Đất nước: …………………….
  • Quân thù: …………………….

Bài làm:

Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh:

  • Triều đình: Lục đục, tranh giành nhau ngai vàng
  • Đất nước: bị chia cắt, loạn lạc, làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá.
  • Quân thù: các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, đánh chiếm lẫn nhau. Quân thù ngoài bờ cõi đang lăm le xâm lược nước ta.
  • 433 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021