So sánh độ lớn suất điện động của pin quang điện với suất điện động của pin hóa học sgk vật lí trang 161

  • 1 Đánh giá

Trang 161 - sgk vật lí 12:

So sánh độ lớn suất điện động của pin quang điện với suất điện động của pin hóa học.

Bài làm:

Độ lớn suất điện động của pin quang điện nhỏ hơn độ lớn suất điện động của pin hóa học.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021