Soạn giản lược bài kiểm tra phần tiếng việt

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 kiểm tra phần tiếng việt giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Khởi ngữ là "mắt tôi"; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".

Câu 2:

a): "Thật đấy" là thành phần tình thái, dùng để xác nhận điều được nói đến trong câu.

b): "may" là thành phần tình thái, dùng để bộc lộc thái độ đánh giá tốt với điều được nói đến trong câu.

Câu 3:

(a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

(b): Phép nối (Thế là).

Câu 4:

Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ; Phép thế: Sa Pa - đấy.

Câu 5:

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em dựa vào:

  • Liên kết nội dung : liên kết chủ đề, liên kết lôgic.
  • Liên kết hình thức : phép lặp từ ngữ, phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng, phép thế, phép nối.

Câu 6:

a. Câu chứa hàm ý: Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b. Hàm ý của câu này là: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.

c. Theo em, người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.


  • lượt xem