Speaking Unit 3: People's background Tiểu sử của mọi người

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề tiểu sử của mọi người, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

I. Từ vựng

 • Realise(v) ['riəlaiz]: thực hiện
 • Secondary school(n)Trường trung học(từ lớp6-12)
 • Schoolwork(n): công việc ở trường
 • A degree [di'gri:] in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý
 • Favorite(a):['feivərit] ưa thích

II. Cấu trúc cần lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about
me body’s background

(Làm việc từng đôi .Quyết định chủ đề nào trong những chủ đề dưới đây có thề nói cho em về lai lịch cùa một người.)

 • Family: Gia đình
 • Education: Giáo dục
 • Dislikes: sở ghét
 • Appearance: ngoại hình
 • Experience: Kinh nghiệm

And then discuss what questions you can ask when you want to know about somebody’s background.

(Và sau đó thảo luận những câu hỏi gì em có thế hỏi khi em muốn biết về lai lịch của một người.)

Gợi ý câu hỏi:
How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn)

 • What do your parents do? (What’re your parents’jobs?) (Bố mẹ bạn làm nghề gì?)
 • Where do they work?(Họ làm việc ở đâu)
 • What high school did you go to? (Họ học trường phổ thông nào?)
 • What subject did you like best? (What was your favourite subject at school?-What subject did you like least? (Họ từng thích môn học nào nhất?)
 • When did you complete your high school education? (Họ hoàn thành phổ thông vào thời gian nào?)
 • Did you go to university or college? (Họ họ đại học hay cao đẳng?)
 • What subject did you major in? (Họ học ngành nào?)
 • Did you have any difficulties when you were at school? (Bạn có khó khăn gì khi còn ở trường?)
 • What aspect did you find difficult in learning English? (Khía cạnh nào bạn cảm thấy khó trong tiếng Anh?)

Task 2: Imagine you are a journalist. Use the cues below to interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finsished.

(Tưởng tượng em là một ký giả. Dùng những từ gợi ý dưới đây để phỏng vấn một bạn cùng lớp về lai lịch của anh/chị ấy hay lai lịch của một người bạn ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành xong).

Gợi ý hội thoại:

 • A : Viet, Do you know a young or teenage genius our history?
 • Viet : Oh. yes. I know the one very well. That's Le Quy Don.
 • A : When and where was he born?
 • Viet : He was born in Phu Hieu village. Hung Ha district, Thai Binh province in 1726.
 • A : Was he very intelligent when he was still a little boy?
 • Viet : Yes. When he was 5, he could write poems and essays, and read the "Kinh Thi”.
 • A : Did he gel any degrees ?
 • Viet : Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came top in the “Huong” exam. In 1752, he went on to come top in the “Hoi" exam(docioratc degree).And he went to China as an embassador in 1760.
 • A : Did he write any books?
 • Viet : Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien”, and specially two books “Van dai loai ngu" and "Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.
 • A : What do these two books tell about?
 • Viet : They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways and customs, peoples and religions. ...etc...
 • A : At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?
 • Viet : He died in 1784.

Task 3: Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

(Làm việc theo nhóm. Nói về nguời em biết qua cuộc phỏng vấn.)

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was bom in Phu Hieu village. Hung Ha district, Thai Binh province. He was very brilliant. When he was a litile boy, he could write poems, essays and read the “Kinh Thi”. And when he was 18, he came top in the “Huong” exam. And he went on 10 come top in the “Hoi” exam in 1752. He went to China as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, ...etc... Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021