Thảo luận vẻ vai trỏ của thẻ hệ trẻ trong việc giữ gin và phát huy những truyền thông tốt đẹp của quê hương.

  • 1 Đánh giá

6. Truyền thống và thế hệ trẻ

Thảo luận vẻ vai trỏ của thẻ hệ trẻ trong việc giữ gin và phát huy những truyền thông tốt đẹp của quê hương.

Bài làm:

Các bạn trẻ là mầm non tương lai đất nước, là những thế hệ đi trước phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Với sự phát triển xã hội các bạn trẻ có thể tự trau dồi cho bản thân những kỹ năng cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực rèn luyện vì lợi ích chung của cộng đồng và vì chính sự phát triển của cá nhân. Quan trọng hơn, các bạn trẻ cần xây dựng bản lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với những hoạt động, sản phẩm văn hóa không lành mạnh.

Truyền thống văn hóa của đất nước, của quê hương. Hơn nữa, phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong tổ chức các hoạt động định hướng cho sinh viên tiếp thu những mặt tích cực, tiên tiến của văn hóa hiện đại; đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện vô cảm; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong tuổi trẻ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021