Mỗi nhóm tự chọn một công cụ hoặc nguyên liệu của nghệ truyền thống ở hoạt động 1 và mô tả tớm tắt cách sử dụng.

  • 1 Đánh giá

2. Sử dụng công cụ lao động an toàn trong nghề truyền thống

Thảo luận vẻ việc sử dụng công cụ lao động an toản trong các nghệ truyền thống:

Mỗi nhóm tự chọn một công cụ hoặc nguyên liệu của nghệ truyền thống ở hoạt động 1 và mô tả tớm tắt cách sử dụng.

Xác định những nguy cơ vẻ an toàn lao động cho người sử dụng công cụ, nguyên liệu đó và cách sử dụng chứng một cách an toàn khi làm nghề.

Bài làm:

Công cụ làm lụa là thủ công hoặc sử dụng máy dệt.

Sử dụng an toàn vì đều là thủ công.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021