[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: An toàn lao động ở các làng nghề

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: An toàn lao động ở các làng nghề trang 56 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tim hiểu công cụ, nguyên liệu của một số nghề truyền thống

Nhận diện một số công cụ, nguyên liệu lao động của nghề truyền thống qua tranh ảnh sau:

Chia sẻ cách sử dụng công cụ, nguyên liệu của các nghề truyền thống đó.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sử dụng công cụ lao động an toàn trong nghề truyền thống

Thảo luận vẻ việc sử dụng công cụ lao động an toản trong các nghệ truyền thống:

Mỗi nhóm tự chọn một công cụ hoặc nguyên liệu của nghệ truyền thống ở hoạt động 1 và mô tả tớm tắt cách sử dụng.

Xác định những nguy cơ vẻ an toàn lao động cho người sử dụng công cụ, nguyên liệu đó và cách sử dụng chứng một cách an toàn khi làm nghề.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Giải ô chữ về an toàn lao động làng nghề

Thi giải ô chữ đề tìm ra ô chữ hàng dọc vẻ chủ đẻ an toản khi tham gia lao động:

Giải ô chữ theo nhóm, với các gợi ý trả lời õ chữ hàng ngang như dưới đây.

Nhóm náo giải được ô chữ hàng dọc đâu tiên sẽ chiên thắng.

Chia sẻ suy nghĩ của em vẻ ô chữ hàng dọc sau khi tham gia giải ô chữ.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Giải ô chữ về an toàn lao động làng nghề

Thi giải ô chữ đề tìm ra ô chữ hàng dọc vẻ chủ đẻ an toản khi tham gia lao động:

Giải ô chữ theo nhóm, với các gợi ý trả lời õ chữ hàng ngang như dưới đây.

Nhóm náo giải được ô chữ hàng dọc đâu tiên sẽ chiên thắng.

Chia sẻ suy nghĩ của em vẻ ô chữ hàng dọc sau khi tham gia giải ô chữ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021