Tìm kiếm và chia sẻ một số cách xử lí việc nhà hiệu quả.

  • 1 Đánh giá

6. Xử lí một số việc nhà hiệu quả

Tìm kiếm và chia sẻ một số cách xử lí việc nhà hiệu quả.

Bài làm:

7. Một số cách xử lí việc nhà hiệu quả

Chia thời gian làm công việc một cách hợp lí.

Xử lí việc dễ trước rồi đến việc khó.

Chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết trước khi bắt đầu.

Trong lúc làm không bị phân tâm hiệu quả công việc sẽ cao hơn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021